Matras Materials

Kierownik projektu

Dr inż. Katarzyna Matras-Postołek

z wykształcenia chemik, absolwentka Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej o specjalności Technologia Tworzyw Sztucznych. W 2004 r. obroniła pracę magisterską pt. ,,Otrzymywanie hydrożeli na bazie poliorganofosfazenów”. W tym samym roku rozpoczęła Międzynarodowe Studia Doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN i na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, prowadząc równolegle badania w zespole prof. Dariusza Bogdała z zakresu syntezy związków organicznych w polu promieniowania mikrofalowego.

Na początku 2006 r. dr Katarzyna Matras-Postołek wyjechała do Niemiec, gdzie na Münster University of Applied of Sciences w międzynarodowym zespole prof. Michaela Bredola podjęła zupełnie nowy wątek badawczy z pogranicza chemii polimerów i nieorganicznych nanokryształów, który dotyczył polimerowych nanokompozytów. W latach 2006–2012 pracując jako naukowiec, była równocześnie głównym wykonawcą kilku projektów badawczych realizowanych z jednym z największych niemieckich przedsiębiorstw chemicznych, firmą Evonik Industries AG z siedzibą w Marl. Efektem wieloletnich badań była praca doktorska pt. ,,Composites from luminescent nanosized ZnS:Mn and optical polymers – preparation and characterization” obroniona w 2010 r. na Politechnice Krakowskiej, kilka artykułów opublikowanych w czasopismach międzynarodowych o znaczącym sumarycznym współczynniku odziaływania oraz dwa zgłoszenia patentowe. W latach 2010–2012 w ramach stażu podoktorskiego na Münster University of Applied of Sciences, dr Katarzyna Matras-Postołek kontynuowała badania nad hybrydowymi nanokompozytami polimerowymi, tym razem wykorzystywanymi do druku. W 2013 r. po prawie 7 latach pracy w Niemczech wróciła do Polski na Politechnikę Krakowską w ramach programu Homing Plus (nr. projektu Homing Plus/2012-6/5), finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, zachęcającego wybitnych młodych uczonych prowadzących badania za granicą do kontynuowania kariery naukowej w Polsce.

Obecnie Katarzyna pracuje jako adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Równocześnie realizuje prace badawcze w ramach kolejnych projektów, w tym projektu Lider (nr umowy LIDER/009/185/L-5/13/NCBR/2014), którego jest kierownikiem.

Najważniejsze osiągnięcia

Dr Katarzyna Matras-Postołek jest laureatką kilku nagród oraz stypendiów, w tym stypendium naukowego dla doktorantów z Funduszu im. Stanisława Pigonia Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003), stypendium naukowego dla wybitnych polskich doktorantów przebywających w Niemczech DAAD (2007) oraz stypendium FNP w ramach projektu Homing Plus (2013-2015). W 2015 r. została również laureatką prestiżowego programu TOP 500 Innovators organizowanego przez MNiSW, w ramach którego odbyła 9-tygodniowy staż na jednej z najlepszych uczelni świata z rankingu szanghajskiego – na University of California w Berkeley w Stanach Zjednoczonych. Od 2014 r. jest również profesorem wizytującym na University of Jinan w Chinach, gdzie prowadzi współpracę naukową z zespołem prof. Ping Yang.

Dr Katarzyna Matras-Postołek jest autorką i współautorką ponad 20 prac naukowych w większości o zasięgu światowym o sumarycznym współczynniku oddziaływania IF 65, kilku międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz kilku monografii. Jej aplikacyjny charakter badań został również doceniony na forum międzynarodowym – otrzymała złoty medal na 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Genewie (2015).

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe dr Katarzyny Matras-Postołek koncentrują się wokół szeroko pojętych zagadnień związanych z funkcjonalnymi nanomateriałami oraz z ich potencjalnym zastosowaniem w optoelektronice, biologii i fotokatalizie. W czasie badań wraz ze swoim Zespołem stara się odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące sposobu otrzymywania nieorganicznych nanokryształów o wysokiej jakości, bez defektów powierzchniowych, monokrystalicznych o kontrolowanej morfologii (0D, 1D, 2D) i rozmiarze. W tym celu zostają wykorzystane różnego rodzaju techniki syntez nanokryształów, min. metody koloidalne, syntezy solwotermalne, reakcje w polu promieniowania mikrofalowego oraz w wysokowrzących rozpuszczalnikach. Badacze z Zespołu poświęcają dużo uwagi w badaniach również zagadnieniu modyfikacji powierzchni otrzymanych nanokryształów oraz wpływu użytych stabilizatorów na ich właściwości elektryczne i optyczne.

Dzięki swoim właściwościom otrzymane nanokryształy po połączeniu z polimerami tworzą unikalne organiczno-nieorganiczne hybrydowe materiały funkcjonalne, które wykorzystuje się jako warstwy aktywne do budowy urządzeń optoelektronicznych. Zespół zajmuje się również syntezą samych polimerów i nanokompozytów metodą in-situ. Same nanocząstki dzięki stosunkowo dużej powierzchni właściwej są idealnymi kandydatami w fotokatalizie, a dzięki właściwościom luminescencyjnym znalazły zastosowanie w biologii i medycynie.

W ramach badań Zespół stara się nie tylko opracować nowego typu materiały, ale również poznać mechanizmy i prawa jakimi one się rządzą. Badaczy wciąż nurtują pytania związane z mechanizmem tworzenia się pojedynczych struktur zwłaszcza o określonej morfologii lub ze sposobem poruszania się elektronów w nanokryształach oraz na ich granicy z polimerem, a także ze związkiem między właściwościami nanocząstek a wydajnością urządzenia.

Te i inne zagadnienia stanowią wyzwanie dla badaczy z Zespołu, a także ich siłę napędową w codziennej pracy badawczej i laboratoryjnej, która jest ich pasją.

Lista publikacji

Zachęcamy do odwiedzenia strony RGLinkedIn

Patenty

 1. A. Prodi-Schwab, D. Adam, Th.  Lüthge, M. Bredol, K. Matras, A. Szatkowski   “Lumineszente nanoskalige Partikel mit hydrophober Oberflächenausstattung, Verfahren  zu ihrer Herstellung sowie ihre Verwendung”,  nr patentu: DE 10 2008 001 526 B4 2010.01.21 (2010)
 2. A. Prodi-Schwab, D. Adam, Th.  Lüthge, M. Bredol, K. Matras, A. Szatkowski, J. Sanetra, “Photovoltaisches Element, Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung” zgłoszenie patentowe nr DE 10 2008 001 528 A1 (2009)

Publikacje naukowe z Listy Filadelfijskiej

 1. Zhixiang Jiang, Katarzyna Matras-Postolek, Ping Yang, Hydrophobic CdSe and CdTe   quantum dots: shell coating, shape control, and self-assembly, RSC Advances, 2016, 6, 25656-25661, (IF 3.84)
 2. Simin Lu, Ling Chen,  Ping Yang, Katarzyna Matras-Postolek, Highly sensitive visual detection of catalase based on the accelerating decomposition of H2O2 using Au nanorods as a sensor, RSC Advances, 2016,6, 19620-19625, (IF 3.84)
 3. Yingying Du, Ping Yang, Katarzyna Matras-Postolek, Junpeng Wang, Quande Che, Yongqiang Cao, Qian Ma,  Low toxic and highly luminescent CdSe/Cdx Zn1−x S quantum dots with thin organic SiO2 coating for application in cell imaging, Journal of Nanoparticle Research, 2016, 18:3, (IF 2.184)
 4. Yunshi Liu, Ping Yang, Jia Li, Katarzyna Matras-Postolek, Yunlong Yuea, Baibiao Huang, Formation of SiO2@SnO2 core–shell nanofibers and their gas sensing properties, RSC Advances, 2016,6, 13371-13376, (IF 3.84)
 5. Changchao Jia, Ping Yang, Jia Li, Baibiao Huang, Katarzyna Matras-Postolek, Photocatalytic Activity Evolution of Different Morphological TiO2 Shells on Ag Nanowires, ChemCatChem, 2016, 18, 4, 839-847, (IF 4.556)
 6. Yunshi Liu,  Ping Yang,  Jia Li,  Katarzyna Matras-Postolek, Yunlong Yue, Baibiao Huang, Morphology adjustment of SnO2 and SnO2/CeO2 one dimensional nanostructures towards applications in gas sensing and CO oxidation, RSC Advances, 2015,5, 98500-98507, (IF: 3.84)
 7. Sha Zhang, Hsueh-Shih Chen, Katarzyna Matras-Postolek, Ping Yang,  ZnO nanoflowers with single crystal structure towards enhanced gas sensing and photocatalysis, Physical Chemistry Chemical Physics, 2015,17, 30300-30306, (IF: 4.493)
 8. Jie Zhao, Hsueh-Shih Chen, Katarzyna Matras-Postolek, Ping Yang, Morphology evolution of α-Fe2O3 controlled via incorporation of alkaline earth metal ions, CrystEngComm, 2015,17, 7175-7181, (IF 4.034)
 9. Yumeng Liu, Junpeng Wang, Ping Yang, Katarzyna Matras-Postolek, Self-modification of TiO2 one-dimensional nanomaterials by Ti3+ and oxygen vacancy using Ti2O3 as precursor, RSC Advances, 2015,5, 61657-61663, (IF: 3.84)
 10. Xueling Song, Ping Yang, Changchao Jia, Ling Chena, Katarzyna Matras-Postolek, Self-assembled synthesis of urchin-like AlOOH microspheres with large surface area for removal of pollutants, RSC Advances, 2015,5, 33155-33162, (IF: 3.84)
 11. Ping Yanga, Katarzyna Matras-Postolek, Xueling Song, Yan Zheng, Yumeng Liu, Kun Ding, Shijie Nie, Self-assembly and photoluminescence evolution of hydrophilic and hydrophobic quantum dots in sol–gel processes, Materials Research Bulletin, 2015, 70, 385-391, (IF: 2.288)
 12. Xiaoyu Li, Xiao Zhang, Changchao Jia, Katarzyna Matras-Postolek, Ping Yang, Synthesis and Composition-Dependent Visible Photocatalysis of Ag/AgBr Necklace-Like Heterostructures, ChemPlusChem, 2015, 80,5, 865-870, (IF 2.997)
 13. Ping Yang,  Changchao Jia, Haiyan He, Ling Chena, Katarzyna Matras-Postolek, Preparation and characteristics of molecularly homogeneous Ag/AgCl nano-heterostructures via a two-step synthesis, RSC Advances, 2015, 5, 17210-17215, (IF 3.84)
 14. N. Danchova, S. Gutzov, K. Matras-Postolek, M. Bredol, N. Lesev, S. Kaloyanova, T. Deligeorgiev, Preparation and optical properties of silica sol-gel microparticles functionalized with [Eu(ntac)3][pphendcn] and [Eu(phen)2](NO3)3 complexes,  Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 2014, 78, 1, 381-386, (IF 1.426)
 15. Dariusz Bogdal, Szczepan Bednarz, Katarzyna Matras-Postolek, Microwave-Assisted Synthesis of Hybrid Polymer Materials and Composites, Advances in Polymer Science, 2015, 278, 1958 -2015, (IF 1.992)
 16. Feifei Zhang, Ping Yang, Katarzyna Matras-Postolek, Au Catalyst Decorated Silica Spheres: Synthesis and High-Performance in 4-Nitrophenol Reduction, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2015, 15, 1-9, (IF 1.556)
 17. Katarzyna Matras-Postolek, Dariusz Bogdal, Polymer Nanocomposites for Electro-Optics: Perspectives on Processing Technologies, Material Characterization, and Future Application, Advances in Polymer Science, 2010, 230, 221-282, (IF 6.723)
 18. Michael Bredol, Katarzyna Matras, Adam Szatkowski, Jerzy Sanetra, Anna Prodi-Schwab, P3HT/ZnS: a new hybrid bulk heterojunction photovoltaic system with very high open circuit voltage, Solar Energy Materials & Solar Cells, 2009, 93, 662-666, (IF 3.858)

Materiały konferencyjne

 1. Katarzyna Matras, Michael Bredol, Oksana Sakhnov, J Stumpe, Dariusz Bogdal, Adam Szatkowski, Composites from luminescent nanosized ZnS and optical polymer Molecular Crystals and Liquid Crystals, 2008, 485, 776-779, (IF 0.537)
 2. Katarzyna Matras-Postolek, Svitlana Sovinska, Katarzyna Michalak, Dariusz Bogdal, Adam Zaba,  The synthesis of ZnS(Se) nanofillers for polymer nanocomposite  w 6th Workshop Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry, July 15-17, 2015, 49-50
 3. Katarzyna Matras-Postolek, Magadalena Wyrazik, Svitlana Sovinska, Dariusz Bogdal Microwave-Assisted Synthesis and the Surface Modification of 1-D Dimensional ZnS:Mn Nanocrystals for Polymer Applications,  In Proceedings of the 18th Int. Electron. Conf. Synth. Org. Chem., 1 – 30 November 2014; Sciforum Electronic Conference Series, 2015, 18,
 4. Katarzyna Matras, Michael Bredol, Dariusz Bogdal Synthesis of nanocomposites of poly(vinylidene fluoride) (PVDF) with manganese-doped ZnS, Modern Polymeric Materials for Environmental Application; 2008, 3, 131-135, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA, ISBN 978-83-923451-6-9, artykuł recenzowany
 5. Monika Pokladko, Dariusz Bogdal, Katarzyna Matras, Ewa Gondek, Jerzy Sanetra, Synthesis and Polymerization of Novel Methacrylates with Photovoltaic Applications., Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, 2006, 2, 25-30, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA, ISBN 978-83-923451-6-9, artykuł recenzowany
 6. Katarzyna Matras, Dariusz Bogdal Synthesis of Polyphosphazene Hydrogels with Luminescent Pendant Groups, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications; 2006, 2, 19-24, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA, ISBN 978-83-923451-6-9, artykuł recenzowany
 7. Dariusz Bogdal, Katarzyna Matras, Jerzy Sanetra, Monika Pokladko, Synthesis of Polymethacrylates with Carbazole and Benzofuran Pendant Groups for Photovoltaic Applications, Macromolecular Symposia, 2008, 268, 48-52, (IF 0.913)
 8. Dariusz Bogdal, Michal Pajda, Jerzy Sanetra, Monika Pokladko, Katarzyna Matras, A.J. Attias, J.L. Fave, Development of carbazole and bipyridine copolymers as novel photovoltaic materials, Macromolecular Symposia, 2008, 268, 110-114,  (IF 0.913)

Rozdziały w monografii

 1. Dariusz Bogdał, Katarzyna Matras, Polymer chemistry under the action of microwave irradiation w  Microwaves in organic synthesis. Vol. 1, ed. by André Loupy. –Wiley-VCH Verlag, 2006, 653-684
 2. Svitlana Sovinska, Dariusz Bogdał, Adam Żaba, Katarzyna Matras-Postołek, Jednowymiarowe nanokryształy półprzewodnikowe dla optoelektroniki w Wybrane zagadnienia inżynierii produkcji w zastosowaniach medycznych, Lublin, 2015, 164, ISBN 978-83-65272-04-1